Kosovo

   Kosovo
   Kosovo
   mPristinamGegründet am 1946

   Com e sem

   mitohneEinfluss
   SSUNTKTSSUNTKTSTKT
   Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência