31 results
    50
    Menashe Masiah
    Menashe Masiah
    IsraelIsrael, 1973-11-02
    Schiedsrichter
    56
    Haim Jakov
    Haim Jakov
    IsraelIsrael, 1968-05-03
    Schiedsrichter
    47
    Liran Liany
    Liran Liany
    IsraelIsrael, 1977-05-24
    Schiedsrichter
    55
    Meir Levi
    Meir Levi
    IsraelIsrael, 1968-10-27
    Schiedsrichter
    89
    Menachem Ashkenazi
    Menachem Ashkenazi
    IsraelIsrael, 1934-08-06
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    90
    Avraham Klein
    Avraham Klein
    IsraelIsrael, 1934-03-29
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    67
    Dani Koren
    Dani Koren
    IsraelIsrael, 1957-02-10
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    51
    Alon Yefet
    Alon Yefet
    IsraelIsrael, 1972-09-01
    Schiedsrichter
    56
    Asaf Kenan
    Asaf Kenan
    IsraelIsrael, 1968-03-29
    Schiedsrichter
    62
    Amit Klein
    Amit Klein
    IsraelIsrael, 1962-06-18
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    52
    Lilach Asulin
    Lilach Asulin
    IsraelIsrael, 1972-01-13
    Schiedsrichter
    71
    Haim Lipkoviz
    Haim Lipkoviz
    IsraelIsrael, 1952-10-13
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    48
    Eli Hacmon
    Eli Hacmon
    IsraelIsrael, 1976-04-22
    Schiedsrichter
    76
    Aryeh Frost
    Aryeh Frost
    IsraelIsrael, 1948-05-11
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    Zvi Sharir
    Zvi Sharir
    IsraelIsrael, 1945-12-23
    Gestorben
    Schiedsrichter
    73
    David Suheil
    David Suheil
    IsraelIsrael, 1951-05-25
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    Huppert
    Huppert
    IsraelIsrael
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    46
    Eitan Shemeulevitch
    Eitan Shemeulevitch
    IsraelIsrael, 1978-03-03
    Schiedsrichter
    42
    Orel Grinfeld
    Orel Grinfeld
    IsraelIsrael, 1981-08-21
    Schiedsrichter
    79
    Ovadia Ben Itzhak
    Ovadia Ben Itzhak
    IsraelIsrael, 1944-00-00
    Ruhestand
    Schiedsrichter
    12